Wall Switch Occupancy Sensor

Wall Switch Occupancy Sensor

Wall Switch Occupancy Sensor

สวิทช์ผนังสำหรับสั่งไฟให้ติดเมื่อเดินผ่าน และดับลงในระยะเวลาที่ตั้งไว้ 5 -30 นาที รับประกัน 5 ปี @1,200 B/Set*

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์